YLEISTÄKALASTUSRAJOITUKSETLUPAMYYNTIOSAKASKUNNATTIEDOTTEETYHTEYSTIEDOT
 
 

Vantaanjoen kalatalousalue

Vantaanjoen kalatalousalue käsittää pääosin Vantaanjoen vesistöalueen. Kalatalousalueen kokonaispinta-ala on n. 3700 ha.

Tärkeimmät joet ovat Vantaanjoki ja siihen laskevat Keravanjoki, Lepsämänjoki, Palojoki ja Tuusulanjoki. Suurimpia järviä ovat Tuusulanjärvi, Hirvijärvi, Ridasjärvi ja Kytäjärvi.

Kalatalousalue sijaitsee pääosin Uudenmaan maakunnassa Espoon, Helsingin, Hyvinkään, Järvenpään, Keravan ja Vantaan kaupunkien sekä Hausjärven, Mäntsälän, Nurmijärven, Riihimäen, Sipoon, Tuusulan ja Vihdin kuntien alueilla.

Vantaanjoen kalatalousalue kuuluu hallinnollisesti Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ja sen Helsingin aluetoimiston kalatalouspalvelut-yksikön ohjaukseen.

Ajankohtaisia tiedotteita: Sääntömääräinen yleiskokous

Vantaanjoen kalatalousalue sääntömääräinen yleiskokous 21.4.2023
Tuusula, Kirkkotie 6

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Antti Jukkala avasi kokouksen klo. 18.55
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Vesa Karttunen, sihteeriksi Niko Hytönen ja pöytäkirjan tarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi Fallström Mika ja Pekka Kylänpää
3. Hyväksytään äänestysluettelo ja osallistujaluettelo
Edustettuna oli 9 yhteisöä ja 9 ääntä, 7 osallistujaa ilman äänioikeutta. Päätettiin myöntää puhe ja läsnäolo-oikeus äänettömille osallistujille. Hyväksyttiin äänestys- ja osallistujaluettelo.
4. Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kutsujen lähteneen ajallaan ja todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Hyväksytään kokouksen esityslista
Hyväksyttiin esityslista
6. Esitetään toimintakertomus vuodelta 2022 ja päätetään sen hyväksymisestä
Toiminnanjohtaja luki toimintakertomuksen. Todettiin ettei istutus rekisteri SÄHI tietokannassa ole täysin ajantasainen.
Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2022
7. Esitetään tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajanlausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
Käytiin läpi tärkeimmät luvut. Luettiin tilintarkastajien kertomus. Vahvistettiin tilinpäätös
8. Päätetäänvastuuvapaudenmyöntämisestäalueenhallitukselleja toimihenkilöille
Myönnettiin hallitukselle ja toimihenkilöille vastuuvapaus.
9. Päätetään toimintavuoden 2022 tuloksenvaatimistatoimenpiteistä
Toiminnanjohtaja totesi toteutuneen tilikauden olleen jälleen alijäämäinen ja ehdotti myös tulopuolen vahvistamisen miettimistä jatkossa.
10.Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2023
Toimintasuunnitelman mukaisesta paunettien hankkimisesta esitettiin kysymys niiden tarpeellisuudesta. Kysymykseen vastattiin ja tarve todettiin.
Lisätään toimintasuunnitelmaan lause,” sekä viestintää osakaskunnille kehitetään.” Lisätään lause,” kalatalous alue tekee toimintansa tunnetuksi keskeisille kohderyhmille sekä toteuttaa aktiivista edunvalvontaa.”
Lisätään lause ” tai muilta viranomaisilta”, kohtaan jossa kalatalousalue voi hakea muutoksia ely-keskukselta kalastus- ja muihin vesistöön liittyviin rajoituksiin.
Selvitettiin suullisesti kohtaa, jossa todetaan kalatalous alueen mahdollisuus olla kumppanihakijana alueen hankkeissa.
Ehdotettiin kalatalousalueelle vesinäyte analyysejä tuottavan tahon kanssa sopimusta. Toiminnan johtaja neuvottelee sopimuksen.
11.Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2023
Talousarviosta käytiin keskustelua ja vahvistettiin talousarvio kaudelle 2023
12.Valitaan kalatalousalueelle tilintarkastaja / tilintarkastustoimisto / varatilintarkastaja
Tilintarkastajaksi valittiin Martta Hakala. Varatilintarkastajaksi Pekka Peltoranta.
13.Päätetään vuoden 2022 korvausvarojen jakoperusteista vesialueiden omistajille
Ehdotettiin jakoperusteita KHS:n mukaisesti. Hyväksyttiin ehdotus 14.Käsitellään palkkiot
Hallituksen esitys on: 50 € / kokous hallituksen paikalla oleville jäsenille. Kilometrikorvaukset valtion taulukon mukaan. Valtuutetuille kalastuksen valvojille maksetaan 20 € / tunti. Tilintarkastukset laskun mukaan
Tehtiin hallituksen esitykseen muutos,”kokoukseen osallistuville jäsenille” ei pelkästään paikalla oleville. Tehtiin tekstiin muutos ”Vantaanjoen kalatalousalueen valtuuttamille kalastuksen valvojille.”
Ehdotettiin talkootyö sisällyttämistä valvontapalkkioon, jolla on tarkoitus saada haettua isompaa valvonta-avustusta ely-keskukselta. Hallitus pohtii asiaa.
15.Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat: Eero Mattila, Pertti Vuoristo ja Kalle Rantakulma. Tarvittaessa valitaan uudet jäsenet estyneiden tilalle
Esitettiin hallitukseen erovuoroisten tilalle Eero Mattilaa, Pertti Vuoristoa ja Janne Alasta. Esitys Hyväksyttiin ja esitetyt henkilöt valittiin.
16.Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Esitettiin puheenjohtajaksi Antti Jukkalaa ja varalle Eero Mattilaa. Esitys hyväksyttiin ja puheenjohtajaksi valittiin Antti Jukkala ja varapuheenjohtajaksi Eero Mattila.
17.Muut asiat
Keskusteltiin kalastuksen valvojien palkkion maksujen hakemisesta ja luvattii selventää toiminta ohjeistusta.
Todettiin valvontapalaverin olevan tulossa lähiaikoina ja valtuutetuille valvojille lähetetään ajankohta vaihtoehtoja palaverille.
Päätettiin valtuuttaa kaksi uutta valvojaa Jonne Eskelinen ja Ari Bårgström.
18.Kokouksen päättäminen Kokous päätettiin klo 19.52.

Liite: Yleiskokouksen pöytäkirja avaa liite.


 
Copyright © Vantaanjoen Kalatalousalue, ErgoRise